Arhiiv

Uudised
 

Detailplaneeringu algatamine (17 aprill 2012)

Kullamaa Vallavolikogu 13.04.2012 otsusega nr. 8 tunnistati kehtetuks 16.12.2011 kehtestatud Kullamaa järv-puhkeala detailplaneering ning otsusega nr. 9 algatati uus üldplaneeringut muutev detailplaneering.

Planeeritava maa-ala asukoht on Kullamaa küla Kullamaa järv-puhkeala kinnistu 2673432 (katastritunnus 34202:001:0366), pindala 47,37 ha, sihtotstarve Üldkasutatav maa 100% . Algatamise ettepaneku tegija on Kullamaa Vallavalitsus. Detailplaneeringu eesmärk on uute turismi-, puhke- ja elamukruntide rajamiseks vajalike toimingute ja maakorralduslike tööde läbiviimine koos maa sihtotstarbe Üldkasutatav maa muutmisega Ühiskondlike hoonete maaks, Elamumaaks (6 krunti) ja Transpordimaaks. Planeeringuga määratakse kruntide ehitusõigus, hoonestusalad, keskkonnakaitse meetmed, kruntide juurdepääsud ning tehnovõrkude ja –rajatiste asukohad. Planeeringuala hõlmab kogu kinnistu territooriumi ja osaliselt kattub ja piirneb Natura 2000 võrgustikku kuuluva Marimetsa looduskaitseala sihtkaitsevööndiga. Eskiislahendus näeb ette Kullamaa järve kalda ehituskeeluvööndi vähendamist. Keskkonnaametiga kooskõlastatult on Kullamaa Vallavolikogu seisukohal, et kavandatav tegevus ei ole KeHJS mõistes olulise keskkonnamõjuga tegevus ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ei ole vajalik.
Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles