Arhiiv

Uudised
 

Teemaplaneeringu "Tuuleenergeetika'' vastuvõtmine (27 märts 2012)

23. märtsil 2012 vastu võetud maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Tuuleenergeetika“ eesmärk on analüüsida strateegilisel tasandil tuuleenergeetika arendamise võimalusi Lääne maakonnas.

 

Teemaplaneeringu kehtestamise tulemusena selguvad:

•           tuuleenergeetika ruumilise arengu põhimõtted;

•           elektrituulikute rajamiseks sobilikud maa-alad;

•           elektri ülekandeliinide põhimõttelised asukohad;

•           planeeringu elluviimise võimalused, sh ettepanekud kompensatsioonimehhanismideks kohalikule  kogukonnale.

Teemaplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt riigipiiriülest mõju.

 

Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Tuuleenergeetika“ ja teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi KSH) aruande avalik väljapanek toimub Lääne Maavalitsuses (Lahe 8, 90503 Haapsalu, Läänemaa) ja Lääne maakonna kohalike omavalitsuste keskustes ajavahemikul 02.04.-30.04.2012. Avaliku väljapaneku ajal on teemaplaneeringuga ja teemaplaneeringu KSH aruandega võimalik tutvuda kõikidel tööpäevadel tööaja jooksul. Elektrooniliselt on teemaplaneering „Tuuleenergeetika“ ning teemaplaneeringu KSH aruanne kättesaadavad kuni 05.06.2012 Lääne Maavalitsuse kodulehel www.laane.maavalitsus.ee/et/tuuleenergeetika ning portaalis http://4maakonnatuuleenergia.hendrikson.ee

 

Igal isikul on õigus esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi teemaplaneeringu “Tuuleenergeetika“ ja selle KSH aruande kohta avaliku väljapaneku ajal (02.04.-30.04.2012). Ettepanekud võib saata aadressil info@lmv.ee või Lahe 8, 90503 Haapsalu.

 

Teemaplaneeringu „Tuuleenergeetika“ ja teemaplaneeringu KSH aruande avalik arutelu toimub 05.06.2012 kell 10.00 Lääne Maavalitsuses (Lahe 8, 90503 Haapsalu, Läänemaa).

 

Lisainfo:

Liis Moor

Tel 472 5616

E-post Liis.Moor@lmv.ee

 Tagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles