Arhiiv

Uudised
 

Kohanime eelnõu avalikustamine (22 oktoober 2015)

Kullamaa Vallavalitsus avalikustab Kohanimeseaduse § 6 lg 8 alusel alljärgneva korralduse eelnõu kohanimede määramise kohta.

Kullamaa Vallavalitsuse korralduse eelnõu

 

Kullamaa, 04.11.2015


Ühissõidukipeatustele kohanimede määramine


Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 punkti 1, kohanimeseaduse § 4 lg 1 punkt 5, § 5 lg 1 punkti 3 ja lg 4, § 6 lg 1 ja lg 2, Kullamaa Vallavolikogu 21. 03.  2003. a otsuse nr 61 “Otsustusõiguse delegeerimine” ja arvestanud Kullamaa Vallavalitsuse ettepanekuid, Kullamaa Vallavalitsus annab  korralduse:


1. Määrata Lääne maakonnas, Kullamaa vallas asuvatele ühissõidukipeatustele kohanimed alljärgnevalt :


jrk.nr

kinnitatav kohanimi

teeregistris olev peatuse_kood

asula

1.1

Jõgisoo

5700079-1

Jõgisoo küla

1.2

Jõgisoo

5700080-1

Jõgisoo küla

1.3

Koluvere

5700152-1

Koluvere küla

1.4

Koluvere

5700153-1

Koluvere küla

1.5

Kullamaa

5700170-1

Kullamaa küla

1.6

Kullamaa

5700171-1

Kullamaa küla

1.7

Kullamaa kool

5700172-1

Kullamaa küla

1.8

Kullamaa kool

5700173-1

Kullamaa küla

1.9

Liivi

5700203-1

Liivi küla

1.10

Liivi

5700204-1

Liivi küla

1.11

Ollimäe

5700271-1

Leila küla

1.12

Ollimäe

5700272-1

Leila küla

1.13

Silla

5700369-1

Päri küla

1.14

Silla

5700370-1

Silla küla

1.15

Silla

5700371-1

Silla küla

1.16

Silla

5700372-1

Päri küla

1.17

Soo-Otsa

5700383-1

Üdruma küla

1.18

Soo-Otsa

5700384-1

Üdruma küla

1.19

Sordi

5700387-1

Jõgisoo küla

1.20

Turpla

5700423-1

Päri küla

1.21

Turpla

5700424-1

Päri küla

1.22

Vaikna

5700451-1

Koluvere küla

1.23

Vaikna

5700452-1

Koluvere küla

1.24

Üdruma

5700504-1

Üdruma küla

1.25

Üdruma

5700505-1

Üdruma küla

1.26

Sordi

5701017-1

Ubasalu küla

1.27

Üdruma

5701025-1

Üdruma küla

1.28

Kullamaa kool

5701050-1

Kullamaa küla


2. Koopia käesolevast korraldusest saata 10 päeva jooksul Lääne Maavalitsusele, Maanteeametile, Kohanimenõukogule ja Riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale.

3.  Korraldus avaldada Kullamaa valla veebilehel. 

4. Käesolevat haldusakti on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul selle teatavakstegemisest esitades vaide haldusmenetluse seaduses või kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras arvestades kohanimeseadusest tulenevaid erisusi.

5.  Korraldus jõustub teatavakstegemise päeval.

 

 Jüri Ott                                              

Vallavanem                                                                           Kersti Lipu

                    VallasekretärTagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles