Arhiiv

Uudised
 

Elektripaigaldiste ohutusnõuded (10 aprill 2013)

Elektripaigaldise korrasoleku tagavad tehniline kontroll jakäidukorraldus

 

Ohutuse tagamiseks tuleb elektripaigaldisteomanikel järgida elektriohutusnõudeid, mis on Eestis kehtestatud elektriohutusseadusega

Lisaks üldistele elektriohutusnõuetele kehtivadhoonete elektripaigaldistele tehnilise kontrolli ja käidukorralduse nõue.
Mitme korteriga eluhoones tuleb tehniline kontrollteostada ja käidukorraldaja määrata üldkasutuses (keldrites, koridorides)olevatele paigaldistele. Muude hoonete (äri- ja tööstushooned, ravi- jaharidusasutused jne) elektripaigaldistes peab aga tehniline kontroll olematehtud ja käidukorraldaja määratud kogu hoone elektripaigaldistele.

Miks on tehniline kontroll vajalik
Tehnilise kontrolli käigus hinnatakseelektripaigaldise korrasolekut, tutvutakse dokumentatsiooniga ning katse- jamõõtmistulemustega, vajadusel tehakse täiendavaid kontroll-mõõtmisi. Kontrollitulemuste põhjal hinnatakse, kas elektripaigaldis on korras või mitte. Kuielektripaigaldis on korras, väljastatakse omanikule tunnistus nõuetelevastavuse kohta koos tehnilise kontrolli aruandega. Kui elektripaigaldis ei olekorras, esitatakse omanikule ainult tehnilise kontrolli aruanne, milles onvälja toodud puudused. Selle aruande põhjal saab omanik teada, mida talelektripaigaldise kordategemiseks tuleb teha. Tehniline kontroll on vägavajalik, kuna enamjaolt ei oska elektripaigaldise omanik või valdaja isepuudustele tähelepanu pöörata. Tehniline kontroll tagab ekspertabi ningselgitab vajaduse paigaldise korrastamiseks või ümberehitamiseks tehtavateletöödele. Tehnilist kontrolli võivad teha ainult need ettevõtted, mis on registreeritudmajandustegevuse registris kui elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostajad.Mitme korteriga elamutes tuleb korraline tehniline kontroll teha ühiskasutusesolevas elektripaigaldises, näiteks koridorides, keldrites, pööningutel jne.Igas üksikus korteris on korraline tehniline kontroll vabatahtlik. Tehnilinekontroll tuleb teostada sõltuvalt elektripaigaldise tehnilistest näitajatest jaohtlikkusest teatava perioodi järgi. Ohtlikumates paigaldistes tuleb tehnilinekontroll teostada iga 3 aasta järel, tavalisemates elektripaigaldistes, nagukorterelamute ühiskasutatav elektripaigaldis, aga iga 5
aasta järel.

Miks onkäidukorraldus vajalik
Käidukorralduse eesmärgiks on piltlikult öeldes hoida silma peal paigaldiseohutusel ja korrasolekul. Käidu tegemise eest vastutab käidukorraldaja, kespeab koostama elektripaigaldise käidukava, kontrollima selle järgimist ja olemaalati kättesaadav vajalike hooldustööde tegemiseks. Käidukorraldaja peab olemakindlasti määratud elektripaigaldisele, mille peakaitsme nimivool on üle 100ampri, kõrgepingeelektripaigaldisele ning suurema ohuga elektripaigaldisele(raviasutus, plahvatus- ja suurõnnetusohuga paigaldis). Elektripaigaldisepeakaitsme suurus on toodud võrguettevõtjaga sõlmitud võrgulepingus, samuti peabsee olema toodud elektripaigaldise kohta käivas dokumentatsioonis (ntelektriprojektis, peajaotuskeskuse skeemil). Väiksema peakaitsmegaelektripaigaldistes ei ole käidukorraldaja nõutav, vaid soovitatav.Käidukorraldajaks saab olla üksnes elektritöödega tegelev ettevõte, kes onregistreeritud majandustegevuse registris, või isik, kellel on vastavpädevustunnistus.

Millised tagajärjed toob kaasanõuete eiramine
Elektriohutusnõuete eiramine võibpõhjustada traagiliste tagajärgedega õnnetusi. Päästeameti statistika kohaselttoimub Eestis aastas ligi 200 vigasest elektrisüsteemist põhjustatud tulekahju,milles hävineb vara ja hukkub ka inimesi. Tasub mõelda sellele, ettulekahjudest põhjustatud kulud ja kahju on kordades suuremad kui kulutusedelektrisüsteemi korrashoidmiseks. Samuti on oluline silmas pidada seda, etenamus kindlustusi võtab hüvitiste maksmisel arvesse, kas hooneelektripaigaldise kasutamisel on järgitud kõiki seadustega ettenähtud nõudeid.Juhul, kui seda tehtud pole, siis hüvitisi ei maksta.

Riiklik järelevalve

Elektriohutusseaduses kehtestatud nõuete üle teostab riiklikku järelevalvetTehnilise Järelevalve Amet. Kui järelevalve käigus tuvastatakse, et seadusegasätestatud nõuded on hoone elektripaigaldises täitmata, tehakse hoone omanikulekas ettekirjutus või määratakse rahatrahv. Elektriohutusnõuete rikkumise eeston seadusega ettenähtud rahaline karistus juriidilise isiku puhul kuni 3200eurot ja füüsilise isiku puhul kuni 300 trahviühikut ehk 1200 eurot.

Lisainfo elektriohutusest Tehnilise JärelevalveAmeti ohutusportaalist: http://www.ohutus.eeTagasi

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles