Arhiiv

Kohalik võim
 

Omavalitsusüksuse ülesanneteks on korraldada vallas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd elamu- ja kommunaalmajandust, heakorda, veevarustust ja kanalisatsiooni, vallasisest transporti ja tänavate korrashoidu ning territooriumide planeerimist, kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita.

Omavalitsusüksuse ülesandeks on korraldada valla omanduses olevate lasteasutuste, koolide ning spordibaaside, raamatukogude, muuseumide ja teiste kultuuriasutuste, turva- ja hooldekodude, tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste ülalpidamist ja tööd.
 
Lisaks otsustab ja korraldab omavalitsusüksus neid kohaliku elu küsimusi, mis on talle pandud seadustega ning mis ei ole seadusega antud kellegi teise otsustada ja korraldada.
 
Omavalitsusüksuse ülesandeks on tema omandis või kasutuses või käsutuses või valduses oleva vara heaperemehelik kasutamine valla kui terviku arengu huvides.

Omavalitsus täidab talle seadusega pandud või lepingust tulenevaid riiklikke kohustusi.


Kullamaa valla omavalitsusorganid on:
 
1. Vallavolikogu – esinduskogu, mis valitakse valla hääleõiguslike elanike poolt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel;
 
2. Vallavalitsus – seaduse alusel ja valla põhimääruses määratletud korras moodustatav täitevorgan.

 


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles