Arhiiv

Volikogu istungid
 

 

20.12.2010 istungil:

 • Võeti vastu Kullamaa valla 2011.a. eelarve, kogumahuga  987646.
 • Kehtestati Kullamaa Vallavalitsuse struktuur,  koosseisud,  palgamäärad ja palgatingimused.
 • Määrati vallavanema  töötasuks alates 01.01.2011 1280 eurot kuus. 
 • Kinnitati  valla raamatukogude kasutamise eeskirja muutmine seoses euro kasutusele võtmisega Eestis. 
 • Määrati Kullamaa valla 2010. majandusaasta aruande auditeerijaks osaühing AMC Audit
 • Tehti otsus osalemiseks Läänemaa korraldatud jäätmeveo ühishankes 
   
   

eelnõud

Volikogu otsused

Volikogu määrused

Protokollid

 


26.11.2010 istungil 

 • Toimus  2010.a. lisaeelarve ja eelarvemuudatuste projekti I lugemine.
 • Toimus 2011.a. eelarve projekti I lugemine.
 • Toimus määruse eelnõu " Vallavalitsuse struktuuri,  koosseisu, palgamäärade ja palgatingimuste kehtestamine" I lugemine.
 • Otsustati taotleda laenupuhkust 2011. aastaks.
 • Kinnitati Kullamaa valla terviseprofiil.
 • Kinnitati Kullamaa valla arengukava 2011 - 2015.
 • Kehtestati Maamaksumäär  ja maamaksust vabastamise kord 2011. aastal.
 • Võeti vastu määrus Kullamaa Vallavolikogu määruste muutmiseks seoses euro kasutusele võtmisega Eestis.
 • Kehtestati määrus "Lapsevanemate poolt õppekulu osaline katmine Kullamaa Lasteaias".
 • Tunnistati kehtetuks määrus „Kullamaa valla pedagoogide töötasustamise alused“.
 • Kinnitati 2010.a. lisaeelarve ja eelarvemuudatused.
 • Võeti vastu otsus Eesti Reformierakonna fraktsiooni moodustamise kohta.
 • Kuulati abivallavanema ettekannet Kullamaa valla kohalike maanteede ja avalikult kasutatavate erateede kohta.
 • Kuulati vallavanema infot, küsimused, vastused.

 


 

29.10.2010 istungil 

 • Toimus Kullamaa valla terviseprofiili I lugemine
 • Kinnitati Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord
 • Kuulati vallavanema ülevaadet valla osalemisest äriühingutes, mittetulundusühingutes ja erinevates ühendustes
 • Jooksvad küsimused ja info

 


 

 01.10.2010 istungil

 • Kuulati MTÜ Läänemaa Turism Ingrit Kera ettekannet "Läänemaa Turismi eesmärk maakondliku organisatsioonina,2010 tegevused, 2011 plaanid".
 • Valiti Eesti Maarahva V Kongressi delegaatideks volikogu aseesimees Hannes Kuuser ja valitsuse liige Virve Leht.
 • Anti vallavalitsusele luba Lumetõrje hanke korraldamiseks
 • Kinnitati ÜVK kasutuseeskirjad.
 • Võeti vastu otsus Ollimäe tee maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemiseks.
 • Kuulati vallasekretäri ettekannet "Ülevaade ISKE projekti rakendusest Kullamaa vallas".

27.08.2010 istungil

 • Toimus Kullamaa valla 2010.a. eelarve muutmine I lugemine.
 • Kuulati Kullamaa KK direktori ettekannet kooliaasta algusest Kullamaa Keskkoolis.
 • Otsustati algatada Kullamaa valla arengukava muutmine.
 • Anti seisukoht  seoses koostatava nelja maakonna tuuleenergia teemaplaneeringuga.
 • Anti luba lepingu sõlmimimiseks (kooli küttepuud).
 • Kuulati abivallavanema ettekannet Kullamaa valla kinnisvara seisust.
  Kinnitati Kullamaa valla 2010.a. eelarve muudatused.
 • Kuulati vallavanema infornmatsiooni, küsimused-vastused.


14. 06. 2010 istungil

 • Anti vallavalitsusele volitused  Lihula vallaga ning  Haridus- ja Teadusministeeriumiga kolmepoolse kokkuleppe ettevalmistamiseks, et asutada kahe õpikohaga  Lõuna-Läänemaa Ühisgümnaasium ning läbirääkimiste pidamiseks  halduslepingute  sõlmimiseks võimaliku teeninduspiirkonna omavalitsustega.
 • Otsustati astuda hangete korraldamise MTÜ liikmeks.
 • Anti vallavalitsusele luba riigihanke korraldamiseks Kullamaa huvikeskuse  rekonstrueerimiseks.
 • Kinnitati muudatused volikogu ja valitsuse liikmete tasu ja hüvituse maksmise korras.
 • Kiideti  heaks vallavalitsuse poolt  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile esitatud rahastamise projekti eeltaotlus õpilaskodu rajamiseks endisesse Kullamaa metskonna hoonesse.
 • Anti vallavalitsusele volitused sõlmida raamleping Aktsiaseltsiga KH Energia Konsult elektripaigaldiste käidu- ja väiketööde teostamiseks tähtajaga kuni 31.12.2013.
 • Kuulati revisjonikomisjoni aruannet ja kinnitati revisjoni kontrolli tulemused.
 • Kinnitati Kullamaa valla 2009.a. majandusaasta aruanne.

   


23.04.2010.istungil

 • Võeti vastu Kullamaa valla põhimääruse uus redaktsioon
 • Võeti vastu Kullamaa valla asutuste ühtne asjaajamiskord
 • Kinnitati Kullamaa valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemused
 • AlgatatiKullamaa valla terviseprofiili koostamine

 


26.03.2010 istungil

 • Toimus Kullamaa valla põhimääruse muutmise I lugemine 
 • Anti vallavalitsusele luba rahalise kohustuse võtmiseks (auto liising)
 • Anti vallavalitsusele volitused  läbirääkimiste pidamiseks Lihula vallaga Lõuna-Läänemaa Ühisgümnaasiumi loomiseks  
 • Muudeti Kullamaa valla mittetulundustegevuse toetamise korda

 


26. 02. 2010 istungil
 • Võeti vastu Kullamaa valla 2010.a. eelarve
 • Kinnitati Kullamaa Vallavalitsuse struktuurimuudatused
 • Võeti vastu Kullamaa valla ehitusmäärus
 • Kehtestati Kullamaa vallas toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad
 • Kinnitati Kullamaa valla mittetulundustegevuse toetamise korra muutmine
 • Kinnitati revisjonikomisjoni 2010. aasta tööplaan

22. 01.2010 istungil
 
 • Toimus valla 2010.a. eelarve projekti II lugemine.
 • Kinnitati Kullamaa valla arengukava muudatused.
 • Määrati valla 2009.a.majandusaasta aruande auditeerijaks OÜ AMC Audit.
 • Kinnitatid Raieloa andmise kord Kullamaa vallas.
 • Toimus Kullamaa valla ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni kasutuseeskiri I lugemine.
 • Kiideti heaks Kullamaa vallavolikogu tööplaan 2010
 • Kuulati vallavanema ja Kullamaa KK direktiori informatsiooni koolivõrgu võimalikest arengutest lähiaastatel Läänemaal
 
12. 02. 2010.a. erakorralisel istungil
 • Tunnistati kehtetuks volikogu 21.12.09 otsus nr. 19 „Läänemaa Omavalitsuste Liidust väljaastumine“.
 • Nimetati Kullamaa valla esindajaks Läänemaa Omavalitsuste Liidu Eestseisuses vallavanem Jüri Ott.

 

 

 
 

 
esilehele | prindi lehekülg | tagasi | üles